మర్రి వేరుపాదాల చెంత
కిరీటంలా
వేర్లు,
ఆరాథకుడు
మోక్ష మార్గంలో
పయనమయ్యాడు

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు