మర్రి వేరుపాదాల చెంత
కిరీటంలా
వేర్లు,
ఆరాథకుడు
మోక్ష మార్గంలో
పయనమయ్యాడు

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-