మల్లె తీగ


మొగ్గల 
దారి
విరబూస్తున్న రాత్రి: పరిమళించే దిండు.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు