మల్లె తీగ


మొగ్గల 
దారి
విరబూస్తున్న రాత్రి: పరిమళించే దిండు.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు