మల్లె తీగ


మొగ్గల 
దారి
విరబూస్తున్న రాత్రి: పరిమళించే దిండు.

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట