అలక


అలలూ
అంతే!
దూరంకాని
దగ్గరలో
ముద్దెంగిలి
తడిలా...!!
పెదవొడ్డున
లంగరులా...!!!

(ఆర్.కె.బీచ్.వైజాగ్)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు