అలక


అలలూ
అంతే!
దూరంకాని
దగ్గరలో
ముద్దెంగిలి
తడిలా...!!
పెదవొడ్డున
లంగరులా...!!!

(ఆర్.కె.బీచ్.వైజాగ్)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు