వెలుతురు రేఖ


వరి చేలోని చేప పిల్ల నోట్లో గాలి బుడగ:తెల్ల కనుపాప కొంగ 


(ఉక్రుల్  నుండి  ఇంఫాల్,3-3-2102)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-