ఊయ్యా...ల...జంపా...లనేల పైకెగిరి
చూడడం
ఒకెత్తు.


నేలను ఎగిరేసి
చూడడం
మరొకెత్తు.

చూపు
పైకి
కిందకి
ఊయలాడాలి.

పసికందుని 
జోకొట్టి
మనని
మనం
ప్రేమించుకున్నట్టు.
(అరుదవుతున్న,అయిపోతున్న  జోలపాట పాడే అమ్మలకు,అమ్మమ్మలకు)
(31-3-2102)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు