మ్యూరల్స్


మట్టి గోడల్లో
విత్తనాలు అలికి
దాచారు
వాకిళ్ళలో
పసిడిపచ్చదనం 
అద్దాల గింజలు
పొదిగినట్లు.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు