పోరాటం


ఎగిరే
హార్న్ బిల్ల్ 
రెక్కల మగ్గం
గాలిని
కధల
శాలువాలా అల్లింది 
నాగాల 
జీవన పోరాటం 
పాటలా పయనించి
పరివ్యాప్తి చెందాలని
(5-3-2012,రూబెన్ మొషాంబికి)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు