తేమవాగులో సీతాకోకచిలుకలు
నేలపువ్వు పై
నీటితేనె రంగుల చుక్కలు.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు