తేమవాగులో సీతాకోకచిలుకలు
నేలపువ్వు పై
నీటితేనె రంగుల చుక్కలు.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

నవ్వారు