తేమవాగులో సీతాకోకచిలుకలు
నేలపువ్వు పై
నీటితేనె రంగుల చుక్కలు.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు