అడవి నిర్మానుష్యం


వెదురాకుల పైన
మంచు బిందువులు
రాత్రి మత్తు కళ్ళ తడి:ఉదయం లోని నిశ్శబ్దం


చెరువు గట్టు మీద
ఒంటరి నడక


తనువు నీడ
మనస్సు నీడ


ఎండా కాలం మిట్ట మథ్యాహ్నం
నగరం నడిబొడ్డు


మనిషి జాడ లేని అడవి కాలి బాట.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు