పువ్వు

ఆకుల వింటిబద్ద నుండి వెలువడిన బాణం: మట్టి గళం 

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు