పువ్వు

ఆకుల వింటిబద్ద నుండి వెలువడిన బాణం: మట్టి గళం 

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం