పువ్వు

ఆకుల వింటిబద్ద నుండి వెలువడిన బాణం: మట్టి గళం 

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు