నీటి కుండ


వాగులోని
నీరు
వెదురు
బుట్టలో
ఇల్లు చేరింది.
( 3-3-2012,ఉక్రుల్ నుండి ఇంఫాల్ దారిలొ)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు