నీటి కుండ


వాగులోని
నీరు
వెదురు
బుట్టలో
ఇల్లు చేరింది.
( 3-3-2012,ఉక్రుల్ నుండి ఇంఫాల్ దారిలొ)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు