బంధం

రెయిన్ బో ఎఫ్.యం.లో పాత పాట


సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్
సమాధాత్మల మీద బిళ్ళ గన్నేరు పూల వాకిలి తలుపొకటి తెరిచేవుంటుంది

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు