సెలవు


పిల్లలు చదువుకుంటున్నప్పుడు: ఇల్లంత ఙ్ఞానం


ఉదయం:బడికి సెలవు
--------
మట్టి పొయ్యి


ఇంద్రధనుస్సు బాట: చీమలపుట్ట


పుట్ట మన్ను పొయ్యి 
పడుకుంది.
--------

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు