సెలవు


పిల్లలు చదువుకుంటున్నప్పుడు: ఇల్లంత ఙ్ఞానం


ఉదయం:బడికి సెలవు
--------
మట్టి పొయ్యి


ఇంద్రధనుస్సు బాట: చీమలపుట్ట


పుట్ట మన్ను పొయ్యి 
పడుకుంది.
--------

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట