మైలురాయికుంచించుకుపోతున్న కాలంలో
వెడల్పవుతున్న రహదార్లు: ప్రయాణం మనలోనే.
--------
చిమ్మచీకటి


విస్తరించిన రోడ్లెమ్మట
కూలిన ఇళ్ళు
వరినీళ్ళలో
చప్పుడులేని కప్పలు. 
---------
బీడు


వెన్నెలలో
ఒంటరిగా
గడ్డి గులాబి
గాలికి వూగుతూ...


Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు