పసిడితనం


యానిమేషన్ బొమ్మలు చూస్తూ
వాళ్ళలో వాళ్ళే నవ్వుకుంటారు
వాట్ని నెమరేసుకుంటూ...


అందరి మథ్య 
వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్డ్లాడుకుంటారు


మనం కూడా ఇన్ యానిమేట్నేస్ వదులుకుంటే


నిద్రిస్తున్న పసికందు పెదవులపైన


బొసి నవ్వు లా
 పునరావ్రుతమవుతాం.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు