మారుతికొండకి కాషాయం రంగు పులిమారు
కళ్ళలో ప్రక్రుతి
సంజీవినై ప్రవహించింది
(భరత్ భూషణ్ మారుతి బొమ్మలకు)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట