మారుతికొండకి కాషాయం రంగు పులిమారు
కళ్ళలో ప్రక్రుతి
సంజీవినై ప్రవహించింది
(భరత్ భూషణ్ మారుతి బొమ్మలకు)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు