బయటా లోనా


గదంతా వెన్నెల తివాచీ
అద్దాల కిటికీ చూపుకి పరదాలు లేవు.

లోనా బయటా
నిద్రిస్తున్న కనుపాపలో
 సీతాకోకచిలుకల గూళ్ళూ


కళ్ళు తెరవగానే 
గుప్పెడంత ఆకాశంలో  
సితాకోకచిలుక  రెక్క రంగుల ముగ్గు Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం