మందారం


మెదడుపూలాలోచన
చుట్టూ భ్రమరం


రాలిన పూలు
సింథూర మొగ్గల్లా...
పాదాల చెంత

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు