సంక్రాంతి


చలిగాలికి తెగి ఎగురుతున్న 
వేడి తగ్గిన సూరీడు
(16-1-2012)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం