సంక్రాంతి


చలిగాలికి తెగి ఎగురుతున్న 
వేడి తగ్గిన సూరీడు
(16-1-2012)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు