మిడ్ నైట్ రెయిన్ & డే డ్రీమర్స్


చీకటి నుండి
వచ్చిన
వెలుతురు పిట్టలు


పగలు
కలలు
కనవు


చూస్తాయి


వెలుతురు
చీకటిలో
కురుస్తున్నప్పుడు...


కలలు మొలకెత్తుతాయి
(శిశిరం ఇంట్లో పుట్టిన పూలకు,గువ్వలకు,28-1-2012)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం