నీటి గింజ


పైన
కింద
లోన
వుండేది


ఇప్పుడు
కనుమరుగయ్యింది
-------
ఎక్కడ నుంచో


వెతికి తెచ్చిన
విత్తనాన్ని
నాటాను
మొలకెత్తలేదు!
------ 
వెతుక్కుంటూ


భూమిని
పోరలు
పోరలుగా
తవ్వాను


పూర్వీకుల
అస్తికలు


ఇంకా
లోనికి
వెళ్ళాను


కొన్ని
వందల వేల
అడుగుల
కింద
ప్రవహిస్తూనే వుంది


కనిపిస్తే
ఆవిరిచేస్తారని!!


లోలోన
దాక్కుంది!!!


తాకుదామని
చెయ్యిచాచాను


అందకుండా
లోలోనికి
పారిపోయ్యింది
----------
చూపు
పచ్చదనాన్ని
కోల్పోయ్యింది.


(7-1-2012)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం