చలిమొక్క

పూలు మత్తుగా విచ్చుకుంటాయి, ఆకులు నిద్రలేవలేదు
(16-1-2012)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం