చలి గుహ

వెలుతురు నుండి గదిలోకి వచ్చిన చీకటి
(16-1-2012)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు