చలి గుహ

వెలుతురు నుండి గదిలోకి వచ్చిన చీకటి
(16-1-2012)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం