పదం

మనతోనే
లేచి


వుండి...


గాయపడి


రాత్రిలో
చనిపోతుంది


మళ్ళీ
ఉదయిస్తుంది.


(3-1-2012)


Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం