మబ్బుకోకాకాశం


కోకంచు చూపు
దారంతా
సొమ్ముల
మట్టిపాదాల
జాడ


వర్షం
నింగిని
ముద్దాడిన
మొగునాళ్ళ
హోలీ


( సిమ్హాద్రిగూడ)
9/9/2010

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-