మున్ముందే

అక్షరాల
పాదాల నీడనల్లుకుని
పడుకుంటాను


మెదడంతా
పదాలాట
సంభాషణ
మేలుకున్న
రాత్రి
కదులుతుంది


తలుపు
మూసినా
తెరిచినా
తేడాలేదు


నిద్రాలోచనలో
తపన
అక్షర సత్యం

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

నవ్వారు