మున్ముందే

అక్షరాల
పాదాల నీడనల్లుకుని
పడుకుంటాను


మెదడంతా
పదాలాట
సంభాషణ
మేలుకున్న
రాత్రి
కదులుతుంది


తలుపు
మూసినా
తెరిచినా
తేడాలేదు


నిద్రాలోచనలో
తపన
అక్షర సత్యం

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు