రేపు...

మిగిలున్న
ఆదిమానవుల్లా
పుడమి వీథిలో
విశ్రమించినట్లున్నాయి
చీకట్లో చెట్లు
దూరంగా
అటూ ఇటూ వెళుతూన్న
వాహనాలు
రోజుకొక గమ్యం
రోజుకొక మార్గం
అక్కడ
వర్షం
ఇక్కడ
చినుకు రంగు పులుముకున్న
మబ్బు
అక్కడిదిక్కడికి
వచ్చేలోపు విరామం లేకుండా
పరుగెత్తడం
రేపు మిగిలేదల్లా
విడిది లేని
చెట్ల నీడ
(పోరంకి నుండి తిమ్మసముద్రం,22-8-2010)


--
Satyasrinivas

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట