యాన్‌ ఆబ్‌విచ్యురి

వసంతాలు మళ్ళినా
వాగుల్లో శ్వాస
వదలాలన్న
తుదియత్నం
ఫలించలేదు!

వసంతాలన్నీ
వాగులకోసం
మళ్ళవు
వర్ణాలు మార్చవు

యట్టకేలకు
అలసిన మరణాన్ని
ఆశ్వాదించావు....

ని పిడికిలిలో
బిగిసిన
రేఖలా
నిన్ను
సదా జపిస్తాను

నీశ్వాస
వాగై,వంకై
ప్రవహిస్తుంది

నువ్వు విశ్రమించు

--  (కోటమ్మకి)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు