కొండపైన

నెలవంక
కొండంచున
కుంపట్లో
నిప్పు
కొండగాలి
మళ్ళింది                                                 
దీపాలారిపోయాయి.

----  (గాంధీనగర్‌ కొండ)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-