మట్టిపూలు

మొగ్గలు
పూలై...
వాడిపోయేంత
సమయంలో
మాట
ఒకింటినుండి
మరొకింటికి
మాట స్థలంలో
వుంటాం
రవ్వంత అలికిడికి
నీటిమూటలోని
వెలుతురు
కదలికలా
మారుతాం
చూపులోని
దూరం...
పెదవిపై
మనస్సు
నవ్వు
మాట
ఒట్టి
మట్టి పువ్వు

(ఇంట్లొ,1,2006)


--

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు