ఇళ్ళు మారడం

ఇళ్ళు మారడం
శిశిర
వసంతంలాగుండాలి
నేల
ప్రతివక్కరి
గూడవుతుంది
మట్టిగంధానికి
తోలకరి
తడిలా....

(బాలాపుర్‌)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు