రవి


వీడొక
దిగంబర కనుపాప
తొలకరి
రెల్లుపువ్వు
నడెండలో మోదుగ నవ్వు
శిశిర
టేకాకు
పోడునేలలో
పాదముద్ర
సదా ప్రవహించే
ఆడవి వేరు
నింగిలోని
సంచార నేల నక్షత్రం

--
Satyasrinivas

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు