తలంపు


కలయిక...
ఒక గజల్,నజమ్,షేర్
వీడ్కోలు మాట
దేవుడునిన్ను రక్షించు గాక...
ని విరహ గుండె చప్పుడు
నన్ను వెంటాడుతూనే వుంటుంది

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు