ముద్దు

పగటకి మునుపే
తీతువ కూత
ఉషోదయం
తీతువమ్మ నుదుటి
సింధూరం

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు