ముద్దు

పగటకి మునుపే
తీతువ కూత
ఉషోదయం
తీతువమ్మ నుదుటి
సింధూరం

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-