ముద్దు

పగటకి మునుపే
తీతువ కూత
ఉషోదయం
తీతువమ్మ నుదుటి
సింధూరం

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు